ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 sierpnia 1992 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Dz. U. 92 nr 65 poz. 331 z późniejszymi zmianami (Wyciąg)

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

.

Rozdział 3a

Wypadki uczniów

§ 31a. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany:
1) poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
2) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,
3) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,
4) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,
5) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego,
6) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,
7) prowadzić rejestr wypadków uczniów,
8) po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 31e, na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą.
2. Wzór rejestru wypadków uczniów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 31b. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy.
§ 31c. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
2. W przypadku zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2, obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
3. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
§ 31d. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.
2. W skład zespołu powypadkowego wchodzą:
1) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako przewodniczący,

2) społeczny inspektor pracy, a w szkole, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.
3. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.
4. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, zwany dalej "protokołem powypadkowym", zatwierdza dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez dyrektora szkoły bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza organ prowadzący szkołę.
5. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego dyrektor szkoły jest obowiązany omówić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformować o zastosowanych środkach profilaktycznych.
6. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę. Na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty dyrektor szkoły jest obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.
7. W razie zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego, rodzice (prawni opiekunowie) poszkodowanego ucznia lub osoba (placówka) sprawująca nad nim opiekę mogą wystąpić, w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu, do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego.
8. Organ prowadzący szkołę może zwrócić dyrektorowi szkoły protokół powypadkowy w celu jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.
9. Wzór protokołu powypadkowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 31e. Zasady sporządzania oraz wzór sprawozdania z wypadków uczniów określają odrębne przepisy.
§ 31f. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się
odpowiednio przepisy o ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.

. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

L.p.

Imię i Nazwisko

ucznia

Data i klasa

Miejsce rodzaj uszkodzenia ciała

Rodzaj i miejsce

Wypadku rodzaj zajęć

Okoliczności wypadku

Udzielona pomoc

Środki zapobiegawcze wydane zarządzenia

Uwagi

Podpis dyrektora szkoły

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

PROTOKÓŁ Nr .......
USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA

1. Zespół powypadkowy w składzie:
   - przewodniczący .......................... ................       (imię i nazwisko)            (stanowisko)
   - członek ..................................................
dokonał w dniach ....................... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku, jakiemu w dniu ............ o godz. ........ uległ(a) ..................................   (imię i nazwisko ucznia)
z klasy ...... szkoły ...................................... (nazwa i adres szkoły) urodzony(a) ................ zamieszkały(a) ................ ..........................................................(adres domowy)
2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki, lekki)..........................................................
3. Rodzaj uszkodzenia ciała ...................................
4. Miejsce uszkodzenia ciała ..................................
5. Udzielona pomoc ...............................................
6. Miejsce wypadku ............................................
7. Rodzaj zajęć ...............................................
8. Opis wypadku - z podaniem wydarzenia, które spowodowało  wypadek i przyczyn wypadku .......................................................................................
   ............................................................ ............................................................
   ............................................................
9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili wypadku .....................
10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była  obecna w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie - podać z jakiej przyczyny)
    ........................................................... ...........................................................
11. Świadkowie wypadku:
    1) ........................      ..........................
         (imię i nazwisko)              (miejsce zamieszkania)
    2) .......................       ..........................
    3) .......................       ..........................
12. Proponowane środki zapobiegawcze .......................... ..........................................................
     ....................................................................................................................
     ..................................................................................................................
..................................................................................................................

13. Poszkodowanego ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono w sprawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń. Uwagi załączono do protokołu.


14. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących     w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku.
    - .........................................................     - .........................................................
15. Data sporządzenia protokołu ...............................
16. Wykaz  załączników do protokołu:
    ...........................................................
    -..........................................................
    -..........................................................
      .........................................................
       ........................................................
17. Protokół niniejszy zatwierdzam:
..................                   .........................
     (data)                       (podpis i pieczątka imienna)
18. Potwierdzenie odbioru protokołu przez rodziców ucznia  (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) sprawującą opiekę     nad uczniem.*)
...............       ..................     ...............
     (data)             (imię i nazwisko)          (podpis)
_____________
*) Niepotrzebne skreślić.

POWRÓT

BANNERSHOW

bannery.chmurka.pl/
Banner za banner