OCENA PROCENTOWA STAŁEGO LUB DŁUGOTRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

A. Uszkodzenia głowy.

 

                                                                                                          Procent stałego lub

 

                                                                                                          długotrwałego

 

                                                                                                          uszczerbku na zdrowiu

  1)  Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

a)  uszkodzenie powłok czaszki - w zależności od rozmiaru,

ruchomości i tkliwości blizn itp.                                                                            1-15

b) oskalpowanie:

u mężczyzn                                                                                                             20

u kobiet                                                                                                                  30

  2)  Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia,

szczeliny, fragmentacja) - zależnie od rozległości uszkodzeń                                      5-10

  3)  Ubytek w kościach czaszki:

a)  o średnicy poniżej 2,5 cm                                                                                          7

b) o średnicy powyżej 2,5 cm - w zależności od rozmiarów                                    10-25

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki

(poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki

(poz. 1), należy osobno ocenia stopień stałego lub długotrwałego

uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i

osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1.

  4)  Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz 1, 2, 3

w postaci: nawracającego się wycieku płynu mózgowo-rdzenio-

wego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej

leczonej operacyjnie, zakrzepnicy powłok, przepukliny mózgowej

- ocenia się dodatkowo - w zależności od rodzaju i stopnia powikłań                        5-15

  5)  Porażenie i niedowłady połowicze:

a)  porażenie połowicze utrwalone                                                                              100

b) niedowład połowiczy znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją                 100

c)  niedowład połowiczy znacznie utrudniający sprawność kończyn bez

afazji                                                                                                                      70

d) niedowład połowiczy nieznanego stopnia z afazją                                                     80

e)  niedowład połowiczy nieznacznego stopnia bez afazji                                               40

f)  porażenie kończyny górnej z niedowładem kończyny dolnej                          prawej 90

                                                                                                                                 lewej 80

g)  porażenie kończyny dolnej z niedowładem kończyny górnej                          prawej 80

                                                                                                                                 lewej 70

h)  niedowład kończyny górnej bez niedowładu kończyny dolnej                        prawej 40

                                                                                                                                 lewej 30

i)   niedowład kończyny dolnej bez niedowładu kończyny górnej                                   30

6.  Zespoły pozapiramidowe:        

a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający                                   

    sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich                                        100

b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju                                    

    z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.                                                    80

c) zaznaczony zespół pozapiramidowy                                                                  30

7.  Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego:    

a) zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie                                            80

b) zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie                         60

c) zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie                         30

8.  Padaczka:        

a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią,

    otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi, uniemożliwiającymi

    jakąkolwiek pracę                                                                                            100

b) padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otępiennymi,

    utrudniająca w dużym stopniu wykonywanie pracy                                            70

c) padaczka bez zmian psychicznych z częstymi napadami                                     50

d) padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami                                    

    (2 i mniej na miesiąc)                                                                                        30

 

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez

lekarza napadu, typowe zmiany eeg., dokumentacja ambulatoryjna

bądź szpitalna.

9.  Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane

     organicznie (encefalopatie):      

a) ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób

    trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy)                                               100

b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi                                                70

c) encefalopatie z utrwalonymi skargami subiektywnymi, jak bóle,                        

    zawroty głowy, wzmożona pobudliwość nerwowa trudności w

    skupieniu uwagi, z zaburzeniami pamięci, snu itp.                                               30

Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym

przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym,

zmian w zapisie eeg. i w obrazie odmownym mózgu.

10. Nerwice:

a) utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym -

    w zależności od stopnia zaburzeń                                                                      5-20

b) utrwalona nerwica po ciężkim uszkodzeniu ciała -

    w zależności od stopnia zaburzeń                                                                      5-10

11. Zaburzenia mowy:

a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna)

    z agrafią i aleksją                                                                                              80

b) afazja całkowita motoryczna                                                                             60

c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się                                 40

d) afazja nieznacznego stopnia                                                                               20

12. Zespoły podwzgórzowe, pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta,

     nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze

     pochodzenia ośrodkowego):                                                                                

a) znacznie upośledzające czynność ustroju                                                           60

b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju                                                       30

13. Uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:

a) nerwu okoruchowego:

w zakresie mięśni wewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia          5-15

w zakresie mięśni zewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia           10-30

b) nerwu bloczkowego                                                                                         3

c) nerwu odwodzącego - w zależności od stopnia uszkodzenia                              1-15

14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego -

     w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                     10-20

15. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego -

     w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                     10-20

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości

skalistej należy ocenić według poz. 48

16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów

     językowo-gardłowych i błędnego - w zależności od stopnia

     zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu

     pokarmowego                                                                                                      10-50

17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego -

     w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                     5-15

18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego -

     w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                     10-20

    

B. Uszkodzenia twarzy

    

19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):

a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji - w zależności od

    rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy                                                1-10

b) oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji - w zależności

    od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia

    zaburzeń funkcji                                                                                                10-30

c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji

    przyjmowanie pokarmów, zaburzenia oddychania, mowy, slinotok i

    zaburzenia funkcji powiek itp.) - w zależności od rozmiarów

    blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń

    funkcji                                                                                                              30-60

20. Uszkodzenia nosa:

a) uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia -

    zależnie od rozległości uszkodzenia                                                                   1-10

b) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania - zależnie od

    rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania                                       5-20

c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia -

    w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu                            10-25

d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu

    czaszkowego                                                                                                    5

e) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)                                                     30

Uwaga: Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń

objętych poz. 19, należy stosować ocenę według tej pozycji

(tj. według poz. 19).

21. Utrata zębów:

a) siekacze i kły - za każdy ząb                                                                             1

b) pozostałe zęby począwszy od dwóch - za każdy ząb (niezależnie

    od zaprotezowania)                                                                                          1

22. Utrata części szczęki górej lub dolnej (łącznie z oszpeceniem

     i utratą zębów) - staw rzekomy - zależnie od rozległości

     ubytków stanu odżywiania i powikłań                                                                   13-30

23. Utrata szczęki (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów):

a) górnej                                                                                                              40

b) dolnej                                                                                                               50

 

24. Ubytek podniebienia:

a) z zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia

    zaburzeń                                                                                                           10-30

b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od

    stopnia zaburzeń                                                                                               25-40

25. Ubytki języka:

a) bez zaburzeń mowy i połykania                                                                         3

b) z zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia

    zaburzeń                                                                                                           5-15

c) z dużymi zaburzeniami mowy - w zależności od stopnia zaburzeń                       15-40

d) całkowita utrata języka                                                                                     50

   

C. Uszkodzenia narządu wzroku

 

26. a) Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

 

 Ostrość; 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0

 wzroku oka; (10/10) ; (9/10) ; (8/10) ; (7/10) ; (6/10) ; (1/2) ; (4/10) ; (3/10) ; (2/10) ; (1/10);

 prawego;;;;;;;;;;;

 Ostrość;

 wzroku oka; Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 lewego;

 

 

 

1,0 (10/10)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

0,9 (9/10)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

0,8 (8/10)

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

0,7 (7/10)

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

0,6 (6/10)

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0,5 (5/10)

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,4 (4/10)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,3 (3/10)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2 (2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,1 (1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

0

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

 

Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

 

    Procent stałego lub

długotrwałego

 uszczerbku na zdrowiu

b) Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem

    gałki ocznej                                                                                                      38

   

27. Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł

     poprawczych:

a) jednego oka                                                                                                     15

b) obojga oczu                                                                                                     30

28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:

a) rozdarcie naczyniówki jednego oka                                                                   wg tabeli

    ostrości

    wzroku

b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące

    zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego (poz. 26a)

c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka                                                       ''

d) zanik nerwu wzrokowego                                                                                 ''

29.Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących:

a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)                                           ''

b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)                                                            ''

c) ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku                ''

30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych

     (oparzenia itp.)                                                                                                     ''

31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli:

Zwężenie do

Przy nie naruszonym drugim oku

W obojgu oczach

Przy ślepocie

drugiego oka

6

0 %

0 %

35 %

5

5 %

15 %

45 %

4

10 %

25 %

55 %

3

15 %

50 %

70 %

2

20 %

80 %

85 %

1

25 %

90 %

95 %

Poniżej 1

35 %

95 %

100 %

 

     Procent stałego lub

długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu

32. Połowicze niedowidzenia:       

a) dwuskroniowe                                                                                                  60

b) dwunosowe                                                                                                      30

c) jednoimienne                                                                                                    25

d) jednoimienne górne                                                                                           10

e) jednoimienne dolne                                                                                           40

33. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy

     pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedyńczego widzenia

     obuocznego:

a) w jednym oku                                                                                                  25

b) w obojgu oczach                                                                                              40

34. Utrata soczewki - oceniać według tabeli ostrości wzroku

     (poz. 26a) oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola

     widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent

     stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może

     wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.

35. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie):

a) w jednym oku                                                                                                  10

b) w obojgu oczach                                                                                              15

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka                                                                35

37. Jaskra - oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a)

     oraz według tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia

     (poz. 31), z tym że ogólny procent stałego lub długotrwałego

     uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno

     oko i 100% za oboje oczu.

38. Wytrzeszcz tętniący - w zależności od stopnia                                                     50-100

39. Zaćma urazowa                                                                                                  wg tabeli

     ostrość

     wzroku

40. Przewlekłe zapalenie spojówek                                                                           10

    

D. Uszkodzenia narządu słuchu.                                                                           

    

41. Przy upośledzeniu ostrości słuchu prcent stałego lub

     długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej

     podanej tabeli:

Ucho prawe

Słuch normalny

Osłabienie słuchu (słyszy szept do 4 m)

Przytępienie słuchu (słyszy szept do 1 m); 

Głuchota zupełna

 

Ucho lewe

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Słuch normalny

0

5

10

20

Osłabienie słuchu

(słyszy szept do 4 m)

5

15

20

30

Przytępienie słuchu

(słyszy szept do 1 m)

10

20

30

40

 Głuchota zupełna

20

30

40

50

 

 

Uwaga: W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji ostrość słuchu powinno określać się nie tylko badaniem słuchu szeptem i mową, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczególnych należy przeprowadzić badanie audiometryczne.

 

Procent stałego lub

długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu

42. Urazy małżowiny szyjnej:

a) utrata części małżowiny                                                                                     5

b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia)

    w zależności od stopnia                                                                                    5-10

c) utrata jednej małżowiny                                                                                    15

d) utrata obu małżowin                                                                                          25

43. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego:                       oceniać wg      tabeli    ostrości

a) jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu                                          (poz. 41)

b) obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu                                             "

44. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:

a) jednostronne                                                                                                    5

b) obustronne                                                                                                       10

45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane

     perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha - w zależności od

     stopnia powikłań:

a) jednostronne                                                                                                    5-15

b) obustronne                                                                                                       10-20

46. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości

     skroniowej z upośledzeniem słuchu                                                                oceniać wg        tabeli ostrości   słuchu

     (poz. 41)

47. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:

a) z uszkodzeniem części słuchowej                                                               oceniać wg        tabeli ostrości   słuchu

    (poz. 41)

b) z uszkodzeniem części statycznej - w zależności od

    stopnia uszkodzenia                                                                                          20-50

c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej - w

    zależności od stopnia uszkodzenia                                                                     30-60

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:

a) jednostronne - w zależności od stopnia uszkodzenia                                          25-40

b) dwustronne                                                                                                      60

   

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku.                                            

   

49. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji                                                        10

50. Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie

     się bez rurki tchawiczej - w zależności od stopnia zwężenia                                   10-30

51. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia

     rurki tchawiczej:

a) z zaburzeniami głosu - w zależności od stopnia                                                  35-50

b) z bezgłosem                                                                                                      60

52. Uszkodzenie tchawicy - w zależności od stopnia jej zwężenia                              20-60

53. Uszkodzenie przełyku powodujące:

a) częściowe trudności w odżywianiu - w zależności od

    stopnia upośledzenia stanu odżywiania                                                              10-30

b) odżywianie tylko płynami                                                                                  50

c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową                             80

54. Uszkodzenie tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi z

     ograniczeniem ruchomości szyi - w zależności od stopnia i

     ustawienia głowy                                                                                                  10-30

Uwaga: Uszkodzenia tkanek miękkich z jednoczesnym

uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego należy oceniać według poz. 89.

    

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa.

    

55. Blizny powłok klatki piersiowej ograniczjące ruchomość klatki

     piersiowej - w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości

     klatki piersiowej                                                                                                   10-30

56. Utrata sutka u kobiet                                                                                          15

 

57. Utrata gruczołu piersiowego (w części lub w całości)                                           25

58. Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.)

a) z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności

    życiowej płuc                                                                                                   10

b) z obecnością zniekształceń i zmniejszenia pojemności

    życiowej płuc - w zależności od stopnia zmniejszenia

    pojemności życiowej                                                                                        15-25

59. Złamanie mostka ze zniekształceniami                                                                  10

60. Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka                                                        20

61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia

     tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):

a) bez niewydolności oddechowej                                                                         10

b) z niewydolnością oddechową - w zależności od stopnia                                     20-40

62. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi,

     ropnieniem płuc przetoki - w zależności od stopnia niewy-

     dolności oddechowej                                                                                           40-80

Uwaga: Przy orzekaniu według pozycji 61 i 62 stopień uszkodzenia

tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem

spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.

63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:

a) z wydolnym układem krążenia                                                                           10

b) z objawami względnej wydolności układu krążenia                                            30

c) z objawami niewydolności krążenia - w zależności od stopnia

    niewydolności                                                                                                   40-90

Uwaga: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy na podstawie badania radiologicznego i elektrokardiograficznego.

64. Przepukliny przeponowe - w zależności od stopnia zaburzeń

funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia                                             20-40

    

G. Uszkodzenie brzucha i ich następstwa.

    

65. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysiłkowe,

     przetoki itp.) - w zależności od umiejscowienia i  rozmiarów uszkodzenia

     powłok jamy brzusznej                                                                                         5-30

Uwaga: 1. Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).

2.  Za przepukliny tzw. wysiłkowe uważa się przepukliny

spowodowane nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.

66. Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:

a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy

    dostatecznym stanie odżywiania                                                                        10

b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem

    odżywiania - w zależności od stopnia zaburzeń stanu

    odżywiania                                                                                                       15-50

67. Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny - w zależności od

     stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek

     otaczających przetokę:

a) jelita cienkiego                                                                                                  30-80

b) jelita grubego                                                                                                    20-50

68. Przetoki okołoodbytnicze                                                                                    15

69. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite

     nietrzymanie kału i gazów                                                                                     60

70. Wypadnięcie odbytnicy - w zależności od stopnia wypadnięcia                            10-30

71. Utrata śledziony

a) bez większych zmian w obrazie krwi                                                                 15

b) ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi                              30

72. Uszkodzenia wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka

     żółciowego lub trzustki - w zależności od stopnia powikłań                                    20-60

    

H. Uszkodzenia narządów moczopłciowych.

    

73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące

     upośledzenie ich funkcji - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji                  10-25

74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej                        35

75.Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej

     nerki - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji

     pozostałej nerki                                                                                                    40-75

76. Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła                             20

77. Uszkodzenie pęcherza - w zależności od stopnia zmniejszenia

     jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych

     stanów zapalnych                                                                                                 10-30

78. Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego - w zależności

od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem                                                         20-50

79. Zwężenie cewki moczowej:

a) powodujące trudności w oddawaniu moczu                                                      15

b) z przewlekłym nieżytem pęcherza i częstym moczeniem                                     30

c) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu                                                    50

d) z zaleganiem moczu i zakażeniem                                                                      75

80. Utrata prącia                                                                                                      40

81. Częściowa utrata prącia                                                                                      20

82. Utrata jednego jądra lub jajnika                                                                          20

83. Utrata obu jąder lub jajników                                                                              40

84. Wodniak jądra                                                                                                   10

85. Utrata macicy:

a) w wieku do 45 lat                                                                                             40

b) w wieku powyżej 45 lat                                                                                    20

86. Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych:

a) pochwy                                                                                                            10

b) pochwy i macicy                                                                                               30

   

I. Ostre zatrucia i ich następstwa.

   

(Orzekać nie wcześniej niż po 6 miesiącach)

   

87. Nagłe zatrucie gazami oraz substancjami i produktami (z wyjątkiem

     zatruć pokarmowych):

a) ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań                       10

b) powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów

    wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i

    oskrzeli) - w zależności od stopnia uszkodzenia                                                 10-25

Uwaga: Uszkodzenia układu nerwowego spowodowane nagłym zatruciem

gazami należy oceniać według odpowiednich pozycji dotyczących

układu nerwowego.

88. Nagłe zatrucie pokarmami powodujące uszkodzenie narządów

     miąższowych przewodu pokarmowego - w zależności od stopnia

     uszkodzenia                                                                                                         5-15

Uwaga: 1. Uszkodzenie układu nerwowego wskutek nagłych zatruć

pokarmowych należy oceniać według odpowiednich pozycji

dotyczących układu nerwowego.

2. Zatrucie włośnicami nie pozostawia w zasadzie trwałych następstw.

    

J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa.

    

89. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:

a) z ograniczeniem ruchomości - zależnie od ruchomości i

    ustawienia głowy                                                                                              10-40

b) z całkowitym zesztywnieniem i z niekorzystnym ustawieniem

    głowy                                                                                                               50

90. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (th1-th11):

a) bez zniekształceń - w zależności od stopnia uszkodzenia                                    5-15

b) ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości - w zależ-

    ności od stopnia zniekształceń i ograniczenia ruchomości                                   15-20

91. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym th12 i lędźwiowym

    (th12-L5):

a) ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości -

    w zależności od stopnia                                                                                    10-20

b) ze znacznym zniekształceniem oraz dużym ograniczeniem

    ruchomości - w zależności od stopnia                                                                25-40

92. Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków

     ościstych - w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji                                         3-10

93. Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów,

     obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89-92,

     zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu                                                           10

94. Uszkodzenia rdzenia kręgowego:

a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym

    porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub

    czterech kończyn                                                                                              100

b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części

    rdzenia (kończyn górnych), umożliwiających poruszanie się

    za pomocą dwóch lasek                                                                                   70

c) niedowład kończyn dolnych umożliwiających poruszanie się o

    jednej lasce                                                                                                      40

d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami

    mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi

    bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)                          100

e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie

    upośledzający czynność kończy (po wylewie śródrdzeniowym)                         70

f)  niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po

    wylewie śródrdzeniowym)                                                                                30

g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez

    niedowładów (zespół stożka końcowego)                                                         40

h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów - w

    zależności od stopnia zaburzeń                                                                          10-30

95. Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub

     mieszane) - w zależności od stopnia:

a) szyjne                                                                                                               5-20

b) piersiowe                                                                                                         5-10

c) lędźwiowo-krzyżowe                                                                                        10-25

d) guziczne                                                                                                           5

   

K. Uszkodzenia miednicy.

   

96. Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwania

     stawu krzyżowo-biodrowego - w zależności od stopnia przemieszczenia

      i zaburzeń chodu                                                                                                 10-35

97. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno- lub

     wielomiejscowe - w zależności od zniekształcenia i upośledze-

     nia chodu:

a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa)                                                   5-20

b) w odcinku przednim i tylnym (tym Malgainge'a)                                                 15-45

98. Złamanie dna panewki - w zależności od upośledzenia funkcji

     stawu i zmian zniekształcających:

a) bez zwichnięcia centralnego                                                                              10-20

b) ze zwichnięciem centralnym                                                                               20-40

99. Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe,

     guz kulszowy) - w zależności od zniekształcenia i zaburzeń

     funkcji                                                                                                                  5-20

Uwaga: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy

 neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących

odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

 

L. Uszkodzenia kończyny górnej.

 

Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u mańkutów stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzeń ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

Procent stałego lub

 długotrwałego

 uszczerbku na zdrowiu

    Prawa                                                                                                Lewa

 

Łopatka

 

100. Złamanie łopatki:

a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem

    bez większych zaburzeń funkcji kończyny                                                     5

b) wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i

    wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny w zależności od

    stopnia zaburzeń                                                                                 10-40     5-35

c) wygojenie złamania szyjki i panewki łopatki z dużym                          

    przykurczem przywiedzeniowym w stawie barkowym i z dużymi        

    zanikami mięśniowymi                                                                        55          45

Uwaga: Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne

powikłania neurologiczne.

 

Obojczyk

 

101. Wadliwe wygojone złamanie obojczyka - w zależności od

     stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów                                          5-25       5-20

102. Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny                     25          20

103. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub

     obojczykowo-mostkowego - w zależności od ograniczenia ruchów,

     upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia                       5-25       5-20

104. Uszkodzenie obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości

     i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji 101-103,

     zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

     zdrowiu o                                                                                              5

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych

 należy stosować ocenę według pozycji dotyczących

uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny -

w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

 

Bark

 

105. Przewlekłe zmiany stawu barkowego - w zależności od stopnia

     ograniczenia funkcji przykurczu                                                              5-30       5-25

106. Zastarzałe nie odprowadzone zwichnięcie stawu barkowego -

     w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny                           20-30     15-30

107. Nawykowe zwichnięcie barku potwierdzone zaświadczeniem

     lekarskim i Rtg                                                                                       25          20

108. Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości -

     w zależności od zaburzeń funkcji                                                            25-40     20-35

Uwaga: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się według norm

neurologicznych.

109. Zesztywnienie stawu barkowego:

a) w ustawieniu częściowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°,

    antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności

    od ustawienia i funkcji                                                                        20-35     15-30

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                          40          35

110. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od

     zaburzeń czynności stawu                                                                       5-15       5-10

111. Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

     obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi

     ocenia się według pozycji 105-110, zwiększając stopień

     stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - w zależności

     od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji.                                             5-35       5-25

112. Utrata kończyny w barku                                                                    75          70

113. Utrata kończyny wraz z łopatką                                                          80          70

 

Ramię

 

114. Złamanie kości ramiennej - w zależności od zmian wtórnych i

     upośledzenia funkcji kończyny:

a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi                                 5-15       5-10

b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem                                       15-30     10-25

c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

    przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami

    obcymi i zmianami neurologicznymi                                                     30-55     25-50

 

115. Uszkodzenia mięsni, ścięgien i ich przyczepów w zależności

     od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:

a) mięśnia dwugłowego                                                                          5-15       5-10

b) uszkodzenie innych mięśni ramienia                                                     5-20       5-15

116. Utrata kończyny w obrębie ramienia:

a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej                                70          65

b) przy dłuższych kikutach                                                                      65          60

117. Przepukliny mięśniowe ramienia                                                          3            3

 

Staw łokciowy

 

118. Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej - w zależności od

     zaburzeń osi i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym:

a) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia

    ruchomości                                                                                        5-15       5-10

b) dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem                            15-30     10-25

119. Zesztywnienie stawu łokciowego:

a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi

    ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°)                                   30          25

b) z barkiem ruchów obrotowych                                                           35          30

c) w ustawieniu wyprostowanym lub zbliżonym (160°-180°)                   50          45

d) w innych ustawieniach - zależnie od przydatności

    czynnościowej kończyny                                                                    30-45     25-40

120. Przykurcz w stawie łokciowym - w zależności od zakresu

     zgięcia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych

     przedramienia:

a) przy niemożności zgięcia do 90°                                                         10-30     5-25

b) przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty                                            5-20       5-15

Uwaga : Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego

należy oceniać według pozycji 118-120.

121. Cepowy staw łokciowy - w zależności od stopnia wiotkości i

     stanu mięśni                                                                                           15-30     10-25

122. Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem

zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się według

pozycji 118-121, zwiększając stopień stałego lub długo-

trwałego uszczerbku na zdrowiu o                                                               5            5

 

Przedramię

 

123. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości

     przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka

     i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń

     czynnościowych:

a) ze zniekształceniem                                                                             5-15       5-10

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem

    ruchomości i zmianami wtórnymi (troficze, krążeniowe itp.)                 15-25     10-20

   

124. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia -

     w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń

     czynnościowych:

a) ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji                      5-15       3-10

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem rucho-

    mości i zmianami wtórnymi (troficze, krążeniowe itp.)                          15-35     10-30

125. Staw rzekomy kości promieniowej                                                      30          25

126. Staw rzekomy kości łokciowej                                                           20          15

127. Bark zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia                            40          35

128. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem

     kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki

     kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według

     pozycji 123-127, zwiększając stopień stałego lub długo-

     trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia

     powikłań                                                                                                5-15       5-15

129. Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od

     charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania                          55-65     50-60

130. Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego                 55          60

 

Nadgarstek

 

131. Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie

     jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości

     nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) - w zależności od

     ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych

     oraz funkcji palców:

a) ograniczenie ruchomości                                                                     5-10       3-8

b) organiczenie ruchomości dużego stopnia                                             10-20     8-15

c) ograniczenie ruchomości dużego stopnia z ustawienim ręki

    czynnościowo niekorzystnym                                                              20-30     15-25

132. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od

    stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców                                          15-30     10-25

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności

    od stopnia funkcji dłoni i palców                                                         25-45     20-40

133. Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi

     troficznymi, przewlekłym i ropnym zapaleniem kości

     nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się

     według pozycji 131 i 132, zwiększając stopień stałego lub

     długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia

     powikłań o                                                                                             1-10       1-10

134. Utrata ręki na poziomie nadgarstka                                                     55          50

 

Ł. Śródręcze i palce.

 

Kciuk

 

135. Złamania i zwichnięcia kciuka (pierwszej kości śródręcza i

     paliczków kciuka) - w zależności od ustawienia, zniekształ-

     cenia i stopnia zaburzeń funkcji kciuka:

a) z przemieszczeniem                                                                            5-10       3-8

b) z dużym przemieszczeniem i zniekształceniem                                      10-20     8-15

Uwaga: Pzy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka

należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność

przeciwwstawienia i chwytu.

136. Utraty w obrębie kciuka:

a) utrata opuszki                                                                                     5            3

b) utrata paliczka paznokciowego                                                           10          8

c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka

    podstawowego (do 2/3 długości paliczka)                                          15          10

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego

    poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości

    śródręcza                                                                                           20          15

e) utrata obu paliczków z kością śródręcza                                             30          25

   

137. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (blizny,

     uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów,

     zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujące:

a) ograniczenie funkcji                                                                            3-10       1-8

b) znaczne ograniczenie funkcji                                                               10-20     8-15

c) upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty

    kciuka                                                                                                20-30     15-25

 

Palec wskazujący

 

138. Utraty w obrębie palca wskazującego:

a) utrata opuszki                                                                                     5            3

b) utrata paliczka paznokciowego                                                           7            5

c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka

    środkowego                                                                                       8            5

d) utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3                  12          10

e) utrata trzech paliczków                                                                       17          15

f)  utrata palca wskazującego z kością śródręcza                                     23          20

139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego

     (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze

     stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) -

     powodujące:

a) ograniczenie funkcji - w zależności od stopnia                                     3-8         1-5

b) znaczne ograniczenie funkcji - w zależności od stopnia                        8-12       5-10

c) bezużyteczność palca graniczącą z utratą wskaziciela                           17          15

 

Palec trzeci, czwarty i piąty

 

140. Utrata całego paliczka lub części paliczka:

a) palca trzeciego i czwartego - za każdy paliczek                                   2,5         2

b) palca piątego - za każdy paliczek                                                        1            1

141. Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza                                   12          8

142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V

     (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze

     stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) -

     powodujące:

a) ograniczenie funkcji palca - w zależności od stopnia                            2            1,5

b) znaczne ograniczenie funkcji palca - w zależności od

    stopnia                                                                                               4            3

c) bezużyteczność palca granicząca z utratą                                             7            5

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców

globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców

i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenie obejmujące

wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą

przekroczyć dla ręki prawej 55% a dla lewej 50%.

 

M. Uszkodzenie kończyny dolnej.

 

Biodro

 

143. Utrata kończyny dolnej przy wyłuszczeniu jej w stawie

     biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej                                                85

144. Przykurcze i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w

     następstwie uszkodzeń tkanek miękkich i w zależności od

     stopnia                                                                                                                 5-25

145. Zesztywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia

     i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym                                                            20-35

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                        30-60

146. Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć,

     złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań

     przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy itp.) -

     w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia,

     zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz

     dolegliwości subiektywnych:

a) ze zmianami miernego stopnia                                                                           5-20

b) ze zmianami dużego stopnia                                                                              20-40

c) z bardzo ciężki zmianami miejscowymi i dolegliwościami

    wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.)                             40-65

147. Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem

     tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się

     według pozycji 143-146, zwiększając stopień stałego lub

     długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów

     powikłań o                                                                                                           5-15

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniakształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem.

 

Udo

 

148. Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształceń,

     skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w

     stawach:

a) z niezacznymi zmianami i skrócenie do 4 cm                                                      5-15

b) z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm                                                        15-30

c) ze skróceniem ponad 6 cm i ciężkimi zmianami                                                  30-40

149. Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiające

     bciążenie kończyny - w zależności od stopnia upośledzenia

     funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych                                                                  40-60

150. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia,

     pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) - w

     zależności od zaburzeń funkcji itp. 5-20

151. Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe - w zależności

     od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych                                                             5-30

152. Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem

     kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkiele-

      towym i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji

      148-151, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań o                              1-10

153. Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem

     nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 148-151, zwię-

     kszając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

     zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o                                     10-65

Uwaga: Łączny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na

zdrowiu ocenianego według pozycji 148-151 i 153 nie może

przekroczyć 70%.

154. Utrata kończyny - zależnie od długości kikuta i przydatności

     jego cech do oprotezowania                                                                                 50-70

 

Kolano

 

155. Zesztywnienie stawu kolanowego:

a) w pozycji funkcjonalnie korzystnej (165°-180°)                                                30

b) przy większych stopniach zgięcia lub przy wyproście sto-

    suje się ocenę według lit. a), zwiększając stopień stałego

    lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za każde 4° od-

    chylenia ponad granicę 165°-180° o                                                                 1

156. Trwałe ograniczenie ruchomości stawu kolanowego w

     następstwie uszkodzeń samego stawu (uszkodzenia więzadłowe,

     torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw kolanowy itd.) - w

     zależności od charakteru przykurczu i zakresu ubytki funkcji:

a) utrata ruchomości w zakresie 180°-140° za każde 2° ubytku ruchu                   1

b) utrata ruchomości w zakresie 140°-90° za każde 5° ubytku  ruchu                    1

c) utrata ruchomości w zakresie 90°-30° za każde 10° ubytku ruchu                     1

Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchów przyjmuje się w granicach 30°-180°.

157. Inne zastępstwa uszkodzeń kolana: skrócenie kończyny,

     zaburzenmia osi, stawu (koślawość, szpotawość, ruchomość

     patologiczna), dolegliwości przewlekłe zapalne, zapalenia

     ropne, ciała obce, przetoki itp. - w zależności od stopnia                                       1-20

158. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego                                               65

 

Podudzie

 

159. Złamanie kości podudzia - w zależności od zniekształcenia,

     przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i

     czynnościowych kończyny itp.:

a) ze zmianami lub skróceniami do 4 cm                                                                5-15

b) z dużymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem

    od 4 cm do 6 cm                                                                                              15-25

c) ze skróceniem powyżej 6 cm lub bardzo rozległymi zmianami

    wtórnymi i z dodatkowymi powikłaniami w postaci przewlekłego

    zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z

    owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian

    neurologicznych                                                                                                25-50

160. Izolowane złamanie strzałki (oprócz kostki bocznej)                                          3

161. Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna

     Achillesa i innych ścięgien - zależnie od rozległości

     uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy                                 5-20

162. Utrata kończyny w obrębie podudzia - w zależności od

     charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i

     zmian wtórnych w obrębie kończyny:

a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej                                 60

b) przy dłuższych kikutach                                                                                    40-55

 

Stawy skokowe, stopa

 

163. Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach

     skokowych (w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, złamania

     kości tworzących staw, zranień, ciał obcych, blizn itp.) - w

     zależności od ich stopnia i dolegliwości:

a) bez zniekształceń                                                                                              5-15

b) ze zniekształceniem, upośledzeniem funkcji ruchowej i

    statycznej stopy                                                                                                15-25

c) powikłane przewlekłym zapaleniem kości stawu, przetokami,

    martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi itp.                                          25-40

164. Zesztywnienie stawu skokowego - w zależności od ustawienia

     stopy, zmian wtórnych i powikłań:                                                                        

a) pod kątem zbliżonym do prostego                                                                     10-20

b) w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych                                         20-40

165. Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem,

     zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi:

a) miernego stopnia - zależnie od wielkości zaburzeń

    czynnościowych                                                                                               5-15

b) znacznego stopnia lub z powikłaniami - zależnie od wielkości

    zaburzeń czynnościowych                                                                                 15-30

166. Utrata kości piętowej lub kostkowej                                                                 40

167. Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniem,

     zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi:

a) miernego stopnia - zależnie od wielkości zaburzeń

    czynnościowych                                                                                               5-10

b) znacznego stopnia lub innymi powikłaniami - zależnie od

    wielkości zaburzeń                                                                                            10-20

168. Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem,

     zniekształceniem stopy:

a) złamania I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem - w

    zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych                                                5-15

b) złamania II, III lub IV kości sródstopia - w zależności

    od stopnia zaburzeń czynnościowych                                                                3-10

c) złamanie trzech i więcej kości śródstopia - w zależności

    od zaburzeń czynnościowych                                                                            10-20

169. Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości,

     przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami

     neurologicznymi ocenia się według pozycji 168, zwiększając

     stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w

     zależności od stopnia powikłań o                                                                          1-10

170. Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowe i

     zniekształcające - w zależności od stopnia upośledzenia

     czynności                                                                                                             1-15

171. Utrata stopy w całości                                                                                      50

172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta                                                         40

173. Utrata stopy w stawie Lisfranka                                                                        35

174. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia - zależnie od

     rozległości utraty przedstopia i cech kikuta                                                            20-30

 

Palce stopy

 

175. Utrata paliczka paznokciowego palucha                                                            5

176. Utrata całego palucha                                                                                       7

177. Utrata wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru

     utraty kości śródstopia                                                                                         10-20

178. Utrata palców II-V w części lub całości - za każdy palec                                   2

179. Utrata V palca wraz z kością śródstopia - zależnie od

     wielkości utraty kości śródstopia                                                                          5-10

180. Utrata palców II-IV z kością śródstopia - zależnie od

     wielkości utraty kości śródstopia, za każdy palec                                                  3-5

181. Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców - w zależności od

     stopnia upośledzenia funkcji                                                                                  1-5

 

N. Porażenie lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych.

 

182. Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od

     stopnia zaburzeń:

a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem

    podobojczykowym                                                                                   5-15

b) nerwu piersiowego długiego                                                                5-15       5-10

c) nerwu pachwowego                                                                           15-25     10-20

d) nerwu mięśniowo-skórnego                                                                10-25     5-20

e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia

    trójgłowego ramienia                                                                          15-45     5-35

f)  nerwu promieniowego poniżej odejścia, gałązki od mięśnia

    trójgłowego ramienia                                                                          10-30     5-25

g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia

    odwracacza przedramienia                                                                 5-25       5-15

h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia

    odwracacza przedramienia                                                                 5-15       1-10

i)  nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia                                          10-40     5-30

j)  nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka                                      5-25       5-15

k) nerwu łokciowego                                                                              10-30     5-20

l)  splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)                           15-25     10-20

ł) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)                            25-45     20-40

m) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego                                            1-15

n) nerwu zasłonowego                                                                                          5-15

o) nerwu udowego                                                                                                10-30

p) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)                                                      10-20

q) nerwu sromowego wspólnego                                                                           5-25

r) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i

    strzałkowy (normę w wysokości ponad 50% stosować tylko przy

    nieuleczalnych owrzodzeniach)                                                                          20-60

s) nerwu piszczelowego - (normę w wysokości ponad 30% stosować

    tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)                                                          10-40

t)  nerwu strzałkowego                                                                                          10-20

u) splotu lędźwiowo-krzyżowego                                                                          40-70

z) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego                                       1-10

Uwaga: Według pozycji 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów

obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych,

mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę według pozycji

dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych.

183. Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną - w zależności

     od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów                                                       30 50

 

O. Choroby zawodowe.

 

184. Następstwa zatruć ostrych i przewlekłych substancjami

     chemicznymi                                                                                                         0-100

Uwaga: Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

ustala się w zależności od rodzaju substancji chemicznej, rodzaju

uszkodzenia, tj. zespołu objawów klinicznych i stopnia

upośledzenia sprawności ustroju, obniżającego zdolność do pracy

zarobkowej. Przy ocenie należy również posługiwać się ustaleniami

określonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych

pozycjach.

185. Pylice płuc: pylica krzemowa, pylice krzemianowe i inne

     zwłóknienia płuc spowodowane wdychaniem pyłów oraz ich powikłania

     (pylico-gruźlica i inne):

a) "bezobjawowa pylica płuc" - stanowiąca przeciwwskazania do

    pracy w narażeniu na wchłanianie pyłu przemysłowego -

    zwłókniającego - przekraczającego NDS                                                          20-44

b) "wyrównana pylica płuc" - bez objawów niewydolności układu

    krążeniowo-oddechowego                                                                               45-79

c) "niewyrównana pylica płuc" - z objawami niewydolności

d) krążeniowo-oddechowej                                                                                  80-100

e) rozwinięty, zaawansowany przewlekły zespół płucno-sercowy

    w okresie niewydolności układu krążeniowo-oddechowego,

    wymagający opieki osób trzecich                                                                      100

186. Przewlekłe nieodwracalne schorzenia narządu oddechowego

     powstałe w następstwie działania substancji: tokstycznych,

     drażnących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych

     (nasilone wydechy), w razie stwierdzenia niewydolności układu

     oddechowego:

a) przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego (PNChUO)

    w okresie wydolności układu oddechowego, stanowiącego

    profilaktycznie uzasadnione przeciwwskazanie do dalszej

    pracy w narażeniu na kontakt z czynnikami zawodowymi,

    uszkadzającymi układ oddechowy                                                                    20-44

b) PNChUO (łącznie z rozedmą płuc) w okresie względnej

    wydolności układu oddechowego (ograniczenie wydolności

    wentylacyjnej po obciążeniu wysiłkiem fizycznym)                                             45-79

c) PNChUO (łącznie z rozedmą płuc i innymi chorobami układu

    oddechowego) w okresie niewydolności oddechowej,                                      80-100

d) rozwinięty, zaawansowany, przewlekły zespół płucno-sercowy

    w okresie niewydolności układu krążeniowo oddechowego,

    zmuszający do korzystania z pomocy osób trzecich                                           100

187. Choroby: popromienna, narządu wzroku, skóry i nowotwory -

     wywołane promieniowaniem jonizującym i substancjami

     promieniotwórczymi                                                                                             20-100

188. Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym, ruchowym, wywołane

     działaniem drgań mechanicznych (wibracji):

a) okres wstępny, zwiastunowy choroby wibracyjnej

    (przeciwwskazanie względne do pracy w narażeniu na wibracje)                       20-25

b) choroba wibracyjna wyrównana (postać parastezyjno-czuciowa,

    wstępne stadium zmian naczyniowych, drobne zmiany kostne,

    wykryte radiologicznym badaniem układu kostno-stawowego),

    stanowiące przeciwwskazanie do pracy w narażeniu na dzia-

    łanie wibracji                                                                                                    26-44

c) choroba wibracyjna niewyrównana                                                                   45-79

189. Schorzenia nerwów, mięśni, ścięgien, pochewek cięgnistych,

     kaletek maziowych, tkanek okołostawowych - powodujące

     nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym, wywołane sposobem

     wykonywania pracy                                                                                             5-44

190. Schorzenia rogówki, zaćma, schorzenia naczyniówki oraz

     siatkówki, wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub

     chemicznymi                                                                                                         0-100

Uwaga: Oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

należy dokonywać na podstawie ustaleń określonych w poz. 26-40

tabeli.

191. Uszkodzenia narządu słuchu związane ze stałym narażeniem na

     działanie nadmiernego hałasu

Uwaga: Oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

należy dokonywać na podstawie ustaleń określonych w poz. 41 tabeli.

192. Przewlekłe schorzenie krtani (niedowłady strun głosowych,

     guzki śpiewacze)                                                                                                  20-60

Uwaga: Procent określa się w zależności od stopnia zaawansowania

choroby.

193. Choroby skóry o błon śluzowych spowodowane warunkami pracy

     zależności od rozległości i natężenia zmian                                                             0-44

194. Nowotwory złośliwe, powstałe w następstwie styczności z

     czynnikami rakotwórczymi, takie jak:

a) nowotwory skóry                                                                                             20-79

b) nowotwory dróg moczowych                                                                            20-100

c) nowotwory układu oddechowego                                                                     45-100

Uwaga: Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

określa się w zależności od lokalizacji zmian nowotworowych i ich

zaawansowania.

195. Choroba kesonowa (dekompresyjna) oraz inne trwałe

     uszkodzenia zdrowia związane z zawodowym narażeniem na

     przebywanie w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu lub w

     warunkach działania przyspieszeń                                                                         20-79

196. Choroby zakaźne i inwazyjne, jak np.: wąglik, bruceloza,

     promienica, drożdżyca, aspergilloza, robaczyce, pełzakowice                                0-100

Uwaga: Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

określa się w zależności od skutków, jakie choroba pozostawiła w

narządach i układach.

197. Trwałe uszkodzenie centralnego układu nerwowego lub

krwiotwórczego wywołane oddziaływaniem pola elektromagnety-

cznego w zakresie mikrofalowym:

a) stanowiące przeciwwskazanie do pracy w narażeniu na działanie

    pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości                                             0-20

b) nerwice uogólnione utrudniające pracę                                                              20-40

c) ciężkie zespoły psychoorganiczne (ze zmianami w centralnym

    układzie nerwowym)                                                                                         40-100 

 

POWRÓT

BANNERSHOW

bannery.chmurka.pl/
Banner za banner