ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 marca 1998 r.
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.
Dz. U. nr 37 poz. 209

Na podstawie art. 1781 § 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do szkół wyższych wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej "uczelniami".
§ 2. Rektor uczelni, mając na uwadze kierunek studiów i strukturę organizacyjną uczelni, ustala szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ustala obowiązki pracowników w zakresie zapewnienia studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
§ 3. 1. Rektor jest obowiązany do organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników uczelni oraz zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi i wskazówkami w tym zakresie.
2. Obowiązkiem rektora jest również organizowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni.
3. Zakres i program szkolenia dla studentów, o którym mowa w ust. 2, minimalny wymiar czasu szkolenia oraz maksymalną wielkość grup szkoleniowych ustala rektor w zależności od specyfiki wydziału oraz rodzaju występujących zagrożeń.
§ 4. 1. Uczelnia jest obowiązana do zaopatrzenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej.
2. Uczelnia jest obowiązana zapewnić studentom niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych wydziałów.
§ 5. 1. Budynki i pomieszczenia uczelni oraz przynależne do nich tereny i urządzenia, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, powinny spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Obiekty i budynki powinny być wyposażone w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty, w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt powinien być utrzymany w pełnej sprawności do użycia.
3. W obiektach i budynkach uczelni, na terenie których organizowane są stałe stanowiska pracy oraz zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się niezbędne pomieszczenia higienicznosanitarne odpowiednio urządzone oraz utrzymane w stanie pełnej sprawności i czystości.
4. Drogi ewakuacyjne i inne drogi oraz przejścia i dojścia dla pieszych na terenie uczelni powinny być utrzymane w należytym stanie, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi ewakuacyjne powinny ponadto spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych.
5. W pomieszczeniach uczelni powinny być spełnione warunki dotyczące oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i powierzchni użytkowej zgodnie z przepisami odrębnymi, a także z uwzględnieniem potrzeb użytkowych i funkcji poszczególnych pomieszczeń.
6. Stan wyposażenia pomieszczeń uczelni (mebli, sprzętu, urządzeń i instalacji) nie może stanowić zagrożeń dla osób korzystających z tych pomieszczeń.
7. W budynkach i pomieszczeniach uczelni, w których wykonywane są badania pilotażowe, eksperymenty chemiczne, fizyczne lub inne mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nich ludzi, obowiązuje zachowanie szczególnych środków ostrożności. W uczelniach, które prowadzą badania eksperymentalne, szczegółowe instrukcje prowadzenia tych badań powinny zawierać postanowienia dotyczące zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia
i życia ludzkiego. Instrukcje te opracowuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej badania w porozumieniu z pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 6. Uczelnia jest obowiązana do utrzymywania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne użytkowanie posiadanych przez siebie obiektów, urządzeń i terenów sportowych, a także do zapewnienia nadzoru osób do tego upoważnionych w czasie realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez uczelnię, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 7. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nie zatrudnionym lub studentom, powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych.
§ 8. 1. Rektor może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni, jeżeli w salach temperatura wynosi poniżej 15°C.
2. Rektor może również czasowo zawiesić zajęcia w uczelni albo zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej w przypadku wystąpienia na danym terenie klęski żywiołowej, epidemii bądź innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników i studentów.
§ 9. 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, prowadzący zajęcia jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.
2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.

Rozdział 2
Laboratoria, warsztaty, pracownie specjalistyczne

§ 10. 1. W zależności od rodzaju zajęć w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych stosuje się branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy niniejszego rozdziału.
2. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy.
3. Maszyny i inne urządzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
4. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych powinna być wywieszona w widocznym i dostępnym miejscu instrukcja obsługi, uwzględniająca zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 11. 1. W laboratoriach, warsztatach oraz pracowniach specjalistycznych powinien znajdować się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający szczegółowe przepisy i zasady ich użytkowania oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów.
3. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć.
§ 12. 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć w uczelni bez nadzoru pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Niedozwolone jest dopuszczanie studentów do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, bez uprzedniego zaznajomienia ich z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem porządkowym. Do zaznajomienia studentów z tymi przepisami i zasadami jest obowiązany prowadzący zajęcia.
§ 13. 1. Gospodarka truciznami i środkami chemicznymi oraz promieniotwórczymi, a także prace w kontakcie z nimi powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.
2. Wszelkie materiały niebezpieczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powinny być wyraźnie oznakowane, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach do tego celu przystosowanych, w opakowaniach chroniących przed ich szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem.
3. Studenci narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia podlegają badaniom lekarskim na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3
Domy studenckie

§ 14. 1. Stan instalacji oraz sprzętu i urządzeń w domach studenckich nie może stanowić zagrożeń dla osób tam mieszkających i pracujących.
2. Pomieszczenia mieszkalne w domach studenckich powinny zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę.
3. Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w domach studenckich powinny odpowiadać Polskim Normom.
§ 15. 1. Pomieszczenia w domach studenckich powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym.
2. Pomieszczenia przeznaczone na natryski, łazienki, ustępy, umywalnie powinny być ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 16. W domach studenckich powinny być wydzielone, stosownie do potrzeb, pomieszczenia przeznaczone na indywidualną naukę oraz świetlica.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 17. 1. Uczelnia jest obowiązana do prowadzenia ewidencji wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię na terenie uczelni i poza jej terenem. Obowiązek zgłoszenia wypadku spoczywa na prowadzącym zajęcia.
2. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach ustala rektor.
§ 18. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do zajęć organizowanych przez uczelnie poza jej terenem.
2. Przepisy rozporządzenia dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do innych osób pobierających naukę albo odbywających zajęcia praktyczno-techniczne w uczelni.
3. Przepisy rozporządzenia dotyczące pracowników uczelni stosuje się odpowiednio do osób wykonujących na rzecz uczelni prace społecznie użyteczne.
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWRÓT

BANNERSHOW

bannery.chmurka.pl/
Banner za banner